تا بار گذاری کامل چرخ و فلک شانس صبر کنید.

در صورتی که چرخ و فلک باز نمی شود به این معنی می باشد که شما قبلا شانس خودتون رو امتحان کرده اید.

در هر ماه شما فقط یکبار می توانید از چرخ و فلک شانس استفاده کنید.